กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
Disaster Victim Identification Process ( DVI Process )

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จึงได้จัดทำเอกสารนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ กระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลและศพว่าเป็นใคร โดยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการตรวจพิสูจน์ตามมาตรฐานขององค์กรตำรวจสากล (INTERPOL /DVI GUIDE) คือ การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อการตรวจยืนยันระบุตัวบุคคลของผู้ซึ่งได้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ โดยการใช้พยานหลักฐานและกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ตามมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
1) Phase 1- DVI Scene คือ ขั้นตอนการจัดการสถานที่เกิดเหตุภัยพิบัติ และนำศพออกจากสถานที่เกิดเหตุภัยพิบัติ

  

2) Phase 2 – Post Mortem หลังจากนำศพออกจากที่เกิดเหตุสู่สถานที่สำหรับตรวจศพแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจะทำการตรวจเก็บข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์จากศพ ได้แก่ การพิมพ์ลายนิ้วมือ การตรวจหาดีเอ็นเอ และการตรวจเก็บข้อมูลทางทันตกรรม รวมถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พบจากศพด้วย ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในแบบฟอร์มสีชมพู Pink Form (PM-Form)
  

3) Phase 3 – Ante Mortem คือ ขั้นตอนการรวบรวมและจัดทำข้อมูลก่อนการเสียชีวิต(ข้อมูลผู้สูญหาย)อย่างเป็นระบบโดยการสอบถามข้อมูลจากญาติ หรือติดตามค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมจากบุคคลในครอบครัว โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกลงในแบบฟอร์มสีเหลือง Yellow Form (AM-Form)
  

4) Phase 4 - Reconciliation คือ ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์โดยการเปรียบเทียบและความเข้ากันได้ ระหว่างข้อมูลผู้เสียชีวิตซึ่งได้จากตรวจศพ ชิ้นส่วนศพและทรัพย์สินที่ถูกบันทึกไว้ในแบบ PM-Form กับ ข้อมูลก่อนการเสียชีวิตของผู้สูญหายจากเหตุภัยพิบัติที่ได้มาจากญาติ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีการบันทึกไว้ในแบบ AM-Form
  

5) Phase 5 – Debreifing เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำการประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ หาข้อสรุป รวมถึง เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นๆ ซึ่งกันและกัน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในครั้งต่อไป

จากคู่มือการจัดการสาธารณภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางไว้ว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ให้กองบังคับการอำนวยการของกองบัญชาการ หรือ กองกำกับการอำนวยการจังหวัดพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) ขึ้น โดยมีโครงสร้าง ดังนี้

กพอ.สพฐ.ตร.
ที่ตั้งหน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล) อาคาร 5 ชั้น 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2205-2558
E-Mail : dvithailand@gmail.com
© 2020 TDVI All rights reserved.